Polityka prywatności OnMyWall.art

Wersja z dnia 15 marca 2022 roku

 

1. Postanowienia ogólne

(a) ON MY WALL („Administrator”, „my”) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego. W sprawie Twoich (czy to jako Klienta lub przedstawiciela Klienta, czy to jako innego użytkownika Sklepu Internetowego) danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: [email protected].

(b) Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, takie jak „administrator” lub „dane osobowe”, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w RODO.

(c) Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem; (ii) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (iii) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; oraz (iv) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

(d) Słowa, wyrażenia i akronimy niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się wielką literą (np. „Klient”, „Umowa Sprzedaży”, „Sklep Internetowy”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: https://onmywall.art/regulamin.

2. Przetwarzanie danych.

(a) Cele przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne, mianowicie:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
(i) przygotowanie na Twoje żądanie, a także zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości kontaktowania się z Klientem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
(ii) obsługa lub też zachowanie (utrwalenie, zarchiwizowanie, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Sklepie Internetowym lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Sklepie Internetowym art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie
(względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa, np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Tobie na gruncie RODO – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
(iii) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(a ściśle, prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami)
(iv) realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust 1 lit. c RODO
(v) prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, jeśli jesteś Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

(b) Odbiorcy danych. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 2(a) Polityki Prywatności mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie: (i) podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie; (ii) naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; a także (iii) organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.

(c) Rodzaje przetwarzanych danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe, mianowicie:

Kategoria Rodzaje danych osobowych
(i) Klient (względnie, przedstawiciel Klienta) imię i nazwisko lub firma i NIP Przedsiębiorcy; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy
(ii) Użytkownik adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego
(iii) Adwersarz (w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem i egzekucją ewentualnych roszczeń) imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody

(d) Obligatoryjność podania danych. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2(c) Polityki Prywatności, jest nam w szczególności niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych jest w tych przypadkach dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy.

(e) Dane eksploatacyjne. Nadto możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego (dane eksploatacyjne): (i) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz; (ii) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z takich usług; a także (iii) informacje o skorzystaniu przez Ciebie z takich usług.

(f) Przetwarzanie automatyczne. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – jednak, zasadniczo, nie podlegają profilowaniu. W żadnym razie nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Ciebie.

(g) Retencja danych. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2(a) Polityki Prywatności, mianowicie: (i) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania; (ii) w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą; (iii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; (iv) w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa; a także (v) w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. 2(e)(v) Polityki Prywatności – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Prawa podmiotów danych.

(a) Jako osobie, które dotyczą dane, przysługują Ci – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do: (i) dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO; (ii) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO; (iii) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; (iv) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO; a także (v) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

(b) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl), jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

4. Postanowienia różne.

(a) Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

(b) Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

(c) Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: (i) dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL; (ii) dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera; (iii) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta; (iv) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem; (v) dostęp do Konta Klienta jedynie z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta; a także (vi) udzielenie dostępu do danych wyłącznie osobom wyraźnie do tego upoważnionym, w celach wyłącznie wskazanych w Polityce Prywatności.

(d) Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego, ze wskazaniem daty dokonania zmiany. Zachęcamy do monitorowania aktualnego statusu zapisów zawartych w Polityce Prywatności.

5. Cookies.

(a) Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze Sklepu Internetowego (dalej, także, „Strona Internetowa” albo „Serwis”). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

(b) Pliki Cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

(c) Stosujemy cztery rodzaje plików Cookie: (i) „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (ii) „stałe” – tj. pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; a także (iii) „zewnętrzne” – tj. pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu – w tym celu korzystamy z następujących narzędzi: (1) GOOGLE ANALYTICS; (2) FACEBOOK PIXEL; (3) HOTJAR; (4) USER.COM; (5) GOOGLE TAG MANAGER; oraz (6) CLOUDFLARE.COM; a także (iv) „reklamowe” – pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji użytkownika.

(d) Użytkownik może we własnym zakresie zrezygnować z zapisu działań wykonywanych w Serwisie w analitycznych plikach Cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, a także poprzez zapoznanie z informacjami o sposobie rezygnacji ze stosowanych plików Cookie dostępnych na stronach dostawców narzędzi, o których mowa w pkt. 5(c) Polityki Prywatności.

(e) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

6. Web push.

(a) Za Twoją zgodą możemy dostarczać Ci notyfikacje WEB PUSH, przez które rozumie się krótkie komunikaty wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia, informujące o naszych towarach i usługach, w tym o nowościach, obiektach i aktywnościach sezonowych, akcjach, konkursach lub wydarzeniach.

(b) Po wyrażeniu przez Ciebie zgody gromadzimy następujące dane, mianowicie: (i) data i godzina zapisu na notyfikacje WEB PUSH; (ii) lokalizacja związana z ustawieniami przeglądarki użytkownika; (iii) rodzaj i identyfikator (czyli losowo nadany numer) przeglądarki, system operacyjny, rodzaj urządzenia (tablet, mobile, desktop); a także (iv) działania podejmowane przez Ciebie w Sklepie Internetowym, w tym odwiedzane strony, kliknięcia w linki, itp.

(c) Notyfikacje WEB PUSH stanowią narzędzie o charakterze marketingowym, wspierające komunikację z Tobą. Dane, w tym – o ile dotyczy – dane osobowe, przetwarzane są przez nas w celu marketingu towarów i usług Sprzedawcy oraz podmiotów współpracujących. Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu. Na podstawie profili jesteśmy w stanie dopasować komunikaty do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy informacje o działaniach, jakie podejmujesz w Sklepie Internetowym, a także informacje o Twojej lokalizacji, o ile została udostępniona.

(d) Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Ciebie.

(e) Możesz odwołać swoją zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, i tym samym zrezygnować z otrzymywania notyfikacji WEB PUSH. Dane, o których mowa w pkt. 6(b) Polityki Prywatności, przetwarzane są do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie notyfikacji WEB PUSH.

(f) Odbiorcami danych, o których mowa w pkt. 6(b) Polityki Prywatności, są nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmiot udostępniający platformę do wysyłki notyfikacji WEB PUSH. Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Więcej o Twoich prawach w Klauzuli 3 Polityki Prywatności.